Nina   Nina

"VSD"    Nr. 739    Frankreich    03.-09.10.1991