Nina

"Rockin'f"    Nr. 11 ?    Japan    November ? 1980