Nina

"VSD"    Nr. 160    Frankreich    25.09.-01.10.1980