Nina

Telerama    Nr: 2088    Frankreich   17. Januar 1990